Persondatapolitik

for personer, der er i kontakt med Danish Pig Genetics, enten som jobansøger, som partner, som kunde, som modtager af nyhedsbreve og/eller som besøgende på Danish Pig Genetics’ hjemmeside 

I forbindelse med Danish Pig Genetics’ (”DG”) administration og virke, indsamler og behandler DG som dataansvarlig en række personoplysninger om kandidater i forbindelse med rekruttering, partnere, kunder, modtagere af nyhedsbreve, og/eller besøgende på hjemmesiden. I denne persondatapolitik beskriver vi en række forhold omkring vores behandling af personoplysninger, som vi har pligt til at give ifølge lovgivningen. 

1. Kategorier af personoplysninger og formål 

Vi behandler personoplysninger til følgende formål: 

• Vi gennemgår jobansøgninger og vi vurderer jobansøgeres faglige og personlige kvalifikationer og egenskaber i forbindelse med rekruttering; 

• Vi udarbejder og indgår partneraftaler, håndterer kontraktuelle forhold og har løbende kommunikation med vores partnere, herunder via en SharePoint løsning. Derudover varetager vi kommunikationen med Roslin Technologies i Edinburgh; 

• Vi servicerer, kommunikerer og indgår aftaler med nuværende og potentielle kunder; 

• Vi udsender nyhedsbreve via e-mail; 

• Vi holder vores hjemmeside opdateret og optimerer den løbende; 

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger:

 Kategorier af registrerede personer  Kategorier af personoplysninger  Juridisk grundlag for indsamling 
Jobansøgere  Oplysninger i jobansøgninger (fx personnummer*) og CV samt eventuelle udtalelser, karakterudskrifter, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fotografi, fødselsdato, civil status, tidligere job, uddannelse og kurser, alder, køn, børn, identifikationsoplysninger om referencepersoner mv.  Behandlingen baseres på DG’s legitime interesser i at udvælge de rigtige kandidater til ansættelsen, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen. DG behandler også i nogle tilfælde personoplysninger vedr. en jobansøgers referencer. Denne behandling vil kun finde sted, hvis jobansøgeren har afgivet samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i databeskyttelsesforordningen. 
Partnere, herunder kontaktpersoner hos partnere  Navn, e-mail, adresse, telefonnummer, oplysninger om avlsdyr, log-in oplysninger til Sharepoint-løsning, CVR-nummer, adresse, bankoplysninger samt indhold i partneraftale.  Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af en række oplysninger, herunder din partneraftale, bankoplysninger, betaling af vederlag, mv. er, at indsamling og behandling heraf er nødvendig for at indgå en partneraftale og for at opfylde forpligtelserne i overensstemmelse med partneraftalen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, jf. § 6, stk. 1 i databeskyttelsesloven. Behandlingen baseres også på DG’s legitime interesser i at kunne kommunikere med partnere, jf. artikel 6, stk. 1, litra f, i databeskyttelsesforordningen
Nuværende og potentielle kunder, herunder kontaktpersoner hos kunder  Navn, e-mail, adresse, telefonnummer og betalingsoplysninger samt oplysninger om avlsdyr.  Behandlingen er nødvendig for at indgå/opfylde en kontrakt/aftale med nuværende eller potentielle kunder og for at kunne opfylde forpligtelserne i overensstemmelse med kontrakten. Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Behandlingen baseres også på DG’s legitime interesser i at kunne kommunikere og servicere nuværende og potentielle kunder, jf. artikel 6, stk. 1, litra f, i databeskyttelsesforordningen. 
Modtagere af nyhedsbreve  Navn, arbejdsgiver, titel, arbejdsgiveradresse, telefonnumre og e-mailadresse.  Behandlingen baseres på samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i databeskyttelsesforordningen. 
Besøgende på hjemmesiden  Session cookies, herunder IP-adresser, operativsystem, sprogindstillinger, hvornår du har besøgt hjemmesiden, hvor lang tid du har besøgt hjemmesiden browsertype, udstyrstype, MAC-nummer (afhængig af udstyr) mv.  Behandlingen baseres på DG’s legitime interesser i at kunne levere hjemmesiden, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i Databeskyttelsesforordningen, jf. § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven. 
*DG anmoder ikke om personnummer i forbindelse med rekruttering af kandidater, men bliver det alligevel fremsendt i en ansøgning slettes det hurtigt muligt. 

2. Kilder 

Personoplysningerne indsamles direkte fra dig eller din enhed. Der kan være situationer, hvor vi har indhentet fx dine kontaktoplysninger fra din arbejdsgiver. I forbindelse med referencer, indhentes oplysninger fra eksterne parter, fx tidligere arbejdsgivere. 

3. Frivillighed 

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt eller for, at vi kan overholde lovgivningen. Det kommer an på de nærmere omstændigheder, hvorvidt du er forpligtet til at give disse personoplysninger til os. 

Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne, som nævnt ovenfor vil være, at vi ikke kan varetage de konkrete formål, som er anført ovenfor, herunder at vi ikke kan vurdere dig i forhold til at indgå en ansættelsesaftale med dig, at vi ikke kan kommunikere med dig, indgå kontrakter/aftaler med dig eller i øvrigt opfylde vores forpligtelser over for dig som partner eller kunde, at vi ikke kan sende nyhedsbreve til dig og/eller levere hjemmesiden til dig. 

Du har du ret til at tilbagekalde dit samtykke fx til modtagelse af vores nyhedsbrev, uden det har konsekvenser for dig. Hvis du tilbagekalder samtykket, vil tilbagekaldelsen dog ikke påvirke behandlingen, som er baseret på dit samtykke forud for tilbagekaldelse af samtykket. 

4. Videregivelse af personoplysningerne 

Når du er partner eller kunde hos DG, kan vi videregive oplysninger om avlsdyr, der muligvis kan være personhenførbare, til Roslin Technologies i Edinburgh. 

DG videregiver, som udgangspunkt, ikke personoplysninger om dig i forbindelse med en eventuel rekruttering til en stilling hos DG. Vi kan dog videregive oplysninger om dig, hvis en rekrutteringsvirksomhed hjælper med rekrutteringen. 

5. Overførsel af personoplysninger til databehandlere 

Vi anvender databehandlere til at hoste personoplysninger og til at yde support på brug af systemerne. Disse er pt.: 

• IT-Relation beliggende i Danmark 

• DigitalOcean beliggende i USA 

• MailChimp beliggende i USA 

• Agrikom beliggende i Danmark 

6. Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi overfører personoplysningerne til følgende modtagere i lande uden for EU/EØS: 

Overførsel  Grundlag for overførsel 
Navn / kategori på modtager: MailChimp – Mailudsendelsessystem 

Land: USA 

EU-US Privacy Shield 
Navn / kategori på modtager: DigitalOcean – Data Hosting 

Land: USA 

EU-US Privacy Shield 

7. Opbevaringsperiode 

Oplysninger i forbindelse med jobansøgninger opbevares som udgangspunkt i 6 måneder fra modtagelse af din ansøgning ved uopfordrede ansøgninger eller ved tidspunktet for afslag på specifikt jobopslag. 

Oplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve opbevares som udgangspunkt indtil nyhedsbrevet afmeldes. 

For så vidt angår øvrige personoplysninger opbevarer vi personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de i denne politik anførte formål og for at kunne dokumentere vores ret til behandling af personoplysninger og overholdelse af databeskyttelseslovgivningen og anden lovgivning. 

8. Dine rettigheder 

Du har – med de gældende begrænsninger i henholdsvis databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen – følgende rettigheder: 

– Retten til indsigt i personoplysningerne 

– Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger og ufyldestgørende personoplysninger 

– Retten til at få slettet personoplysningerne 

– Retten til at få begrænset personoplysningerne 

– Retten til dataportabilitet 

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet. 

Ret til indsigelse 
Du har ret til at – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor grundlaget for vores behandling er legitime interesser, som angivet ovenfor. Hvis du gør indsigelse, må DG ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre DG påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

Du har ligeledes til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til brug for markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod DG’s behandling til brug for direkte markedsføring, må dine personoplysninger ikke længere behandles til dette formål. 

9. Kontakt 

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os. 

Kontaktinformationer – ansvarlige: 

Senest opdateret den 15. juni 2020 

Danish Pig Genetics
info@danishgenetics.dk

Lysholt Allé 10
DK-7100 Vejle

Tlf. +45 8140 2610

Nyheder

De seneste nyheder fra Danish Genetics finder du her.

Se nyheder