Et avlsprogram med fokus på markedets behov

Nøglen til at skabe et fremsynet avlsprogram med maksimal avlsfremgang findes i kombinationen af markedstendenser, kundernes krav til fremtidens svinegenetik, førende genetiske teknologier og avlsegenskaber, der samlet skaber den højeste produktionsøkonomi for svineproducenterne. Netop denne tilgang er drivkraften, når vi løbende opdaterer vores avlsprogram med reviderede avlsmål.Vi har kendskab til markedet
Vi udfører konstant markedsanalyser gennem en direkte tilgang til markedet. Faktuelle dataanalyser på tværs af branchen sikrer, at vi får et dybdegående kendskab til kundernes ønsker og behov på den genetiske side. En klar forståelse af markedets varierende krav og ønsker tillader os at producere fremtidens avlsdyr gennem et globalt avlsprogram med nøje udvalgte avlsmålsegenskaber.

En unik bio-økonomisk model oversætter markedets behov til konkrete avlsbeslutninger
Danish Pig Genetics og AbacusBio har udviklet en unik bio-økonomisk simuleringsmodel, som integrerer genetiske principper, økonomisk analyse og markedstendenser for at sikre den rette procentmæssige vægtning mellem avlsmålegenskaberne, der indgår i avlsprogrammet for Yorkshire og Landrace på hundyrsiden og for Duroc på handyrsiden.

”Det nyudviklede værktøj producerer opdaterede økonomiske værdier for de egenskaber, der indgår i avlsprogrammet. Det sker med udgangspunkt i markedsundersøgelser understøttet af robuste og anerkendte økonomiske analyser,” forklarer Tim Byrne, Managing Director af AbacusBio’s UK-afdeling.

Stærk genetik og genomiske værktøjer for øget præcision af avlsværdier og -indeks
Vi har i samarbejde med Genetikere hos EGENES videreudviklet de genetiske algoritmer, som transformerer omfattende mængder data fra de mange afprøvninger i avlsbesætningerne og opformeringsbesætningerne i Danish Pig Genetics til estimerede avlsværdier for de gældende avlsmålegenskaber i avlsprogrammet. Dette udgør i sidste ende det endelige avlsdyrindeks, der anvendes til at udvælge de bedste avlsdyrkandidater til den kommende generation.

”Integrationen af enorme mængder genomisk DNA-information med rådata opsamlet direkte fra avlsbesætningerne gennem Danish Pig Genetics’ avlsarbejde kan optimeres via et intelligent genomisk værktøj. EGENES har med finansiering fra CIEL udviklet et nyt system, der tillader Danish Pig Genetics-data automatisk at blive indsamlet, kvalitetssikret, forarbejdet og omdannet til genomiske avlsværdier,” fortæller Direktør hos EGENES, Prof. Mike Coffey. ”Dette giver ’state of the art’-genomiske avlsværdier hurtigt og regelmæssigt.”

Optimering af avlsprogram og population for hurtigere genetisk fremskridt
Danish Pig Genetics’ avlssystem og population opdateres ved hjælp af en ny software, der skaber øget avlsfremgang gennem optimering af avlsprogrammet. Softwaren er udviklet af Roslin Technologies i samarbejde med The Roslin Institute.

Simulationssoftwaren forøger beslutningssikkerheden i forbindelse med at sikre optimal selektion og avl. For eksempel kan modellen forudsige det genetiske fremskridt i Danish Pig Genetics’ population inden for de næste 2, 5 eller 10 år med hensyn til egenskabernes individuelle fordele samt det godkendte indavlsniveau. Det understøtter ligeledes beslutninger vedrørende mængden og typer af rådata, der er nødvendige for at opnå hurtig forbedring af bestemte avlsdyregenskaber i avlsprogrammet.

De nyudviklede genetiske værktøjer giver mulighed for at monitorere og simulere ændringer i markedet og gør det muligt at opdatere de økonomiske vægtninger i henhold til genetiske tendenser. Øget præcision gennem nye statistiske, genetiske algoritmer gør selektion af de bedste avlsdyrkandidater mere nøjagtig. Med de nye værktøjer til optimering af populationen og avlsprogrammet sikrer vi kunderne levering af exceptionel genetik på et globalt plan, som ikke bare imødekommer markedet, men tager svineproduktion til nye højder.

Avlsfilosofi

Målet med Danish Pig Genetics-avlsprogrammet er genetisk fremskridt gennem balanceret avl for at øge bæredygtigheden i svineproduktion både fra et økonomisk, miljømæssigt og socialt perspektiv. Derfor er fokus på mere output for mindre input og mere kød per årsso, eftersom disse er essentielle tiltag i relation til at sikre effektivitet og øget bæredygtighed i fremtidens svineproduktion. På grund af avlsmålenes biologiske kompleksitet balanceres de i avlsprogrammet under seks kategorier; Effektivitet, Vækst, Slagtekvalitet, Moderegenskaber, Reproduktion og Robusthed. Disse fokuspunkter er valgt, fordi kombinationen af dem resulterer i en mere bæredygtig avl med højere fortjeneste for vores kunder, mindre miljøforurening og øget dyrevelfærd.

Vi avler efter en super-so, der kan håndtere sine egne pattegrise, føder stærke og robuste pattegrise, producerer mere kød per årsso og er nem at håndtere. Derudover, avler vi efter effektive og robuste slagtesvin, der har en høj daglig tilvækst, fodereffektivitet og slagtekvalitet. Dette sikrer en bæredygtig produktion for alle aktører i værdikæden for svineproduktion.

Fokuspunkter i avlen

Effektivitet: Effektivitet er afgørende for at sikre mere output for mindre input og derved øge bæredygtigheden af svineproduktion i både et økonomisk, miljømæssigt og socialt aspekt. Avlsmålet for effektivitet er Sparet foder. Sparet foder beskrives som gram af foder sparet per dag, som ikke er brugt til vækst af værdifuldt kød samt vedligeholdelse. Derved optimeres fodereffektiviteten, og avlen vil resultere i grise, som producerer den samme mængde kød for mindre foder, hvilket vil have økonomiske og miljømæssige fordele.

Sparet foder bidrager til en forbedret bundlinje og en reduktion af miljøpåvirkningen. En reduktion af foderomkostninger er essentielt for at øge svineproducenternes profit, eftersom foderomkostninger står for omkring 60 % af de totale omkostninger i svineproduktion rangerende fra 51 % til 76 % i forskellige lande (AHDB, 2018).

Danish Pig Genetics har en unik tilgang til at registrere foderforbruge for de enkelte dyr fra 30 kg til 100 kg. Dette gøres ved hjælp af 270 avancerede elektroniske foderstationer fordelt på vores avlsbesætninger. Denne tilgang tillader dataindsamling på foderindtag på en stor andel af populationen med høj sundhedsstatus, hvilket resulterer i bedre datakvalitet, større datakvantitet og derved hurtigere genetisk fremskridt for populationen. Sparet foder er baseret på en metode, der fokuserer på den andel af foderet, som ikke er brugt til vækst af værdifuldt kød samt vedligeholdelse. Herved korrigeres foderindtaget ud fra den energi, der kræves til daglig tilvækst af protein og fedtaflejring samt vedligeholdelse ved hjælp af genetiske regressionskoefficienter. Derved avles der for en forbedret fodereffektivitet gennem Sparet foder uafhængigt af egenskaber som vækst og slagtekvalitet.

Vækst: Avl for vækst er fordelagtigt for både bundlinjen og miljøet. Avlsmålene for vækst er Daglig tilvækst fra fødsel til 30 kg og Daglig tilvækst fra 30 kg til slagt for alle tre racer, Landrace, Yorkshire og Duroc. Selektion for øget daglig tilvækst reducerer perioden før dyret er klar til slagt eller øger vægten af dyret over den samme periode. Dette resulterer i færre opstaldningsdage samt arbejds- og energiomkostninger for den samme mængde produceret kød.

Reproduktion: Reproduktion omfatter både so- og ornefertilitet i avlsprogrammet. For moderlinjerne er fokus på soens effekt på antallet af levedygtige pattegrise én dag efter faring, mens ornefertilitet fokuserer på ornens indflydelse på antallet af levedygtige pattegrise én dag efter faring. For faderlinjen Duroc ses ornefertilitet ligeledes som ornens indflydelse på levedygtige pattegrise én dag efter faring. Disse avlsmål vil forbedre antallet af levedygtige pattegrise per kuld, hvilket vil mindske antallet af søer, der kræves for at producere det samme antal fravænnede grise. Derved vil andelen af foder, som er krævet, mindskes, og produktion af gødning vil falde. Dette vil have en fordelagtig indflydelse på både miljøet og bundlinjen.

Robusthed: Selektion for robusthed er essentielt i sikringen af en høj produktivitet, holdbarhed og sunde dyr i alle miljøer. Som dyrenes produktivitet øges, må avlen sørge for balance i dyrenes helbred for at sikre sunde dyr med høj produktivitet i alle aspekter. Dette sker gennem selektion for robuste dyr. Dyr med høj robusthed vil øge svineproducenternes indkomst, dyrevelfærd og mindske miljøforurening. Vores avlsmål for robusthed består af holdbarhed for Landrace og Yorkshire, styrke for alle tre racer og overlevelsesevne for Duroc, hvilket beskriver ornens indflydelse på pattegriseoverlevelsen indtil fravænning.

Holdbarhed vurderes ud fra en model, der fastlægger sandsynligheden for, at soen insemineres efter første kuld, efter andet kuld og efter tredje kuld i opformeringsbesætningerne. Ved at inddrage sandsynligheden efter flere kuld, øges kendskabet til dyrenes genetiske potentiale for holdbarhed. Søer med god holdbarhed er fordelagtige for økonomien og miljøet, eftersom flere pattegrise kan produceres per årsso og derved er behovet for nye polte til at producere det samme antal pattegrise reduceret. Dette betyder mindre foder til produktion af de nye polte og mindre gødning produceres, hvilket kan mindske miljøforureningen.

Avlsmålet Styrke har en fordelagtig effekt på både dyrevelfærd, miljøforurening og bundlinjen. Dyr med en god kropsstruktur på ben, ryg og kropsholdning vil øge sundheden og derved dyrevelfærden. Alle avlsdyr vurderes af en erfaren avlstekniker og tildeles et styrketal. Dette tal evaluerer dyrets benposition, både når det står stille og er i bevægelse, hvilket sikrer, at der i avlen kun bruges dyr med stærke ben og en god kropsholdning.

Avlsmålet for overlevelsesevne gennem ornens genetiske indflydelse hos Duroc udregnes på baggrund af procentdelen af levedygtige pattegrise 21 dage efter faring. Flere levedygtige og robuste pattegrise vil øge dyrevelfærden, og gennem en højere overlevelsesrate vil antallet af pattegrise per årsso øges, således færre søer kræves til at producere det samme antal pattegrise.

Moderegenskaber: Kategorien Moderegenskaber har til formål at producere en super-so, som kan håndtere sine pattegrise, producere mere kød per årsso, føde stærke og robuste pattegrise og er nem at håndtere.

I kategorien Moderegenskaber er avlsmålene: Tidlig vækst, modereffekt, der defineres som den genetiske effekt soen har på den daglige tilvækst fra fødsel til 30 kg samt Pattegriseoverlevelse, der defineres som overlevelsesraten hos pattegrisene indtil 21 dage efter faring hos moderlinjerne.

Avlsmålet for pattegriseoverlevelse er defineret som procentdelen af levedygtige pattegrise 21 dage efter faring per kuld. Ved direkte selektion for øget pattegriseoverlevelse, sikrer vi øget dyrevelfærd samt høj produktivitet. I sammenhæng med avlsmålet for pattegriseoverlevelse vil avlsmålene for levedygtige pattegrise på dag ét og ornefertilitet resultere i højeffektive søer med gode moderegenskaber, som kan levere et højt antal fravænnede pattegrise per årsso.

Moderegenskaber bidrager til en øget bæredygtighed gennem robuste pattegrise med en høj overlevelsesrate, der reducerer antallet af søer, der kræves, for at producere det samme antal fravænnede pattegrise og derved produceret kød. Behovet for færre søer vil have en positiv effekt på både miljøet og økonomien, eftersom det vil reducere de nødvendige ressourcer i form af foder og plads. Endvidere, vil pattegrise med en høj daglig tilvækst fra fødsel til slagt bidrage til en forbedret indtjening samt reduceret forurening af miljøet, eftersom det vil reducere dagene fra fødsel til slagtning og derved de nødvendige ressourcer i perioden.

Slagtekvalitet: Danish Pig Genetics sikrer en høj slagtekvalitet gennem selektion for lav rygspæktykkelse ved en specifik kropsvægt. Tykkelsen af rygspæk er negativt korelleret med dyrets kødprocent. Direkte selektion for en lavere rygspæktykkelse vil øge det genetiske fremskridt for flere dyr med en høj kødkvalitet sammenlignet med selektion for kødprocent. Danish Pig Genetics’ dyr er ikke bærere af halothan-genet. Dette betyder, at dyrene er mindre sensitive overfor stress og producerer kød af høj kvalitet. Fjernelsen af halothan-genet har resulteret i, at pH har en mindsket indflydelse på produktionsudbyttet, og at kødet har et langsommere fald i pH og derved et lavere dryptab, da pH og dryptab er korreleret. Dette resulterer i kød af høj kvalitet.

Avlsmål

Danish Pig Genetics’ balancerede avlsprogram accelererer det genetiske fremskridt i relation til levedygtige pattegrise, pattegriseoverlevelse og højeffektive grise, som vil bidrage til øget bæredygtighed i verdens svineproduktion. Grundlaget for Danish Pig Genetics-avlsprogrammet er nyeste, genetiske teknologier, innovation og genetisk ekspertise, som alle er til stede i Danish Pig Genetics Evaluation System (DGENES), der er skabt i samarbejde med videnskabs- og teknologivirksomheden AbacusBio og Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning ved Aarhus Universitet. Avlsprogrammet inddrager og balancerer egenskaber,
der bidrager med den højeste økonomiske rentabilitet for aktører gennem hele værdikæden for svineproduktion. Den rette vægtning mellem avlsmålsegenskaberne, der indgår i avlsprogrammet, opnås gennem Danish Pig Genetics’ bioøkonomiske model. Modellen tager højde for markedstendenser og resulterer i et økonomisk avlsindeks. Det optimerede avlsprogram vil for soproducenter resultere i stærke, effektive, robuste og holdbare søer, som vil levere et højt antal fravænnede pattegrise gennem en højere pattegriseoverlevelse og pattegrise med en højere vægt ved fravænning, som bruger færre vækstdage til slagtning. Derved søer, som producerer mere kød per år for færre produktionsomkostninger. Opdateringen af avlsprogrammet fokuserer ligeledes på at maksimere udbyttet for slagtesvinsproducenter gennem effektivitet, vækst og slagtekvalitet, hvilket resulterer i et højere udbytte af kød af høj kvalitet per slagtekrop på kortere tid for mindre foder.

Avlsmål for Landrace/Yorkshire
Danish Pig Genetics’ avlsprogram for moderlinjerne, Landrace og Yorkshire er designet med soproducenterne for øje for at producere den mest optimale F1-so. Målet er at producere super-søer, der er karakteriseret ved at producere mere kød per årsso, føde stærke og robuste pattegrise og er nemme at håndtere. Derfor har moderlinjerne et specifikt fokus på reproduktion (ornefertilitet og levedygtige pattegrise), robusthed (holdbarhed og styrke) samt moderegenskaber (pattegriseoverlevelse og tidlig vækst). Derudover, bidrager moderlinjerne med halvdelen af genetikken til det kommercielle hybrid-slagtesvin. Derfor vægtes også egenskaber for vækst, effektivitet og slagtekvalitet højt i avlsprogrammet for moderlinjerne.

Avlsmål for Duroc
Målet for faderlinjen, Duroc, er at maksimere udbyttet for slagtesvinsproducenter, slagterier og detailledet. Dette opnås ved et større fokus på egenskaber som vækst, effektivitet, ornefertilitet, overlevelsesevne og slagtekvalitet, eftersom at effektive, robuste og levedygtige slagtesvin har en betydelig økonomisk værdi for slagtesvinsproducenter verden over.

Udvikling af Danish Pig Genetics Indeks (DGI)

Danish Pig Genetics stræber efter at levere et robust avlsindeks af høj kvalitet for at sikre genetisk fremskridt for en balanceret og bæredygtig svineproduktion. Danish Pig Genetics Evaluation System (DGENES) kombinerer millioner af dataregistreringer, som er opsamlet direkte i besætningerne med genomiske data i et genomisk BLUP for at producere avlsindekset. Til dette er den genetiske og genomiske softwarepakke, DMU, fra Aarhus Universitet blevet anvendt med teknisk support for at sikre en succesfuld og optimal integration samt udnyttelse af softwaren på interne Danish Pig Genetics-servere. Til bearbejdning af de enorme mængder dataregistreringer er genetiske modeller udviklet i samarbejde med AbacusBio. Derudover gør Danish Pig Genetics brug af genomisk data indsamlet gennem 100 % genomisk selektion. DGENES er et dynamisk system udstyret med state-of-the-art genetiske teknologier, som analyserer data gennem genetiske processer for at levere præcise avlsværdier. Derfor, med DGENES, er Danish Pig Genetics bedre i stand til at bidrage med genetiske services og materialer til kunder globalt. Danish Pig Genetics’ unikke bioøkonomiske model vægter avlsmålene og deres økonomiske værdi for at sikre den højeste produktionsøkonomi for svineproducenter verden over.

Bæredygtighed

Vi arbejder mod en mere bæredygtig fremtid
Danish Pig Genetics ønsker at medvirke til at drive svinebranchen mod en mere bæredygtig fremtid med øget fokus på dyrevelfærd. Derfor inkluderer og optimerer vores avlsprogram egenskaber, der fokuserer på netop disse emner, som samtidig har en tilstrækkelig arvelighed, så vi sikrer, at fremtidige generationer bibeholder den bæredygtige linje. Vores moderne avlsprogram bidrager til at forbedre dyrevelfærd og til at reducere svineproduktionens miljøforurening ved at selektere for effektive, robuste og sunde dyr. Denne selektion bidrager ligeledes til økonomisk bæredygtighed, da fokus er på at udnytte indehavende ressourcer så effektivt som muligt.

Den rette brug af ressourcer
Målet om at reducere den globale svineproduktions miljømæssige fodaftryk indfries gennem en øgning i output og en minimering af input. For at opnå dette har fokus i vores avlsprogram de seneste år blandt andet været på at forbedre foderudnyttelse og -effektivitet samt vækstrater. Genetisk forbedring inden for disse kategorier har resulteret i svin med en høj fodereffektivitet, en øget daglig tilvækst og derved en betydelig reduktion i antallet af dage fra fødsel til slagt.

Foder er en betydelig økonomisk faktor i enhver produktionsfase, og ligeledes en betydelig faktor i relation til miljøpåvirkningen. En forbedret fodereffektivitet er stærkt associeret med lavere nitrogen- og fosforudskillelse hos slagtesvin samt en reduceret udskillelse af drivhusgasser, og derved reduceres produktionens forurening af miljøet. I vores avlsprogram sætter vi fokus på fodereffektiviteten gennem avlsmålet Sparet foder.

Robusthed bidrager til bæredygtighed
Selektion for robuste grise bidrager ligeledes til at sikre en bæredygtig svineproduktion og forbedre dyrevelfærden. Robuste grise forventes at yde bedre i varierende miljøer ved at være mindre modtagelige overfor infektioner og produktionssygdomme og har en forbedret holdbarhed. Holdbarhed er en nøglekomponent for en effektiv og profitabel svineindustri. Inkludering af holdbarhed i avlsprogrammet har vist sig at være effektivt til at producere søer, der kan håndtere forskellige produktionsmiljøer og producere et øget antal pattegrise per årsso. Dette opnås ved at designe et selektionsindeks, der ikke kun fokuserer på antallet af levedygtige pattegrise, men også med vægtning af overlevelsesevnen hos pattegrisene. Dette sikrer, at bæredygtigheden og dyrevelfærden øges gennem en højere overlevelsesrate.

Indsatser for at øge pattegriseoverlevelse har resulteret i inkludering af den moderlige genetiske effekt i avlsprogrammet i form af modereffekten på daglig vækst fra fødsel til fravænning samt direkte selektion for moderlig og faderlig effekt på pattegriseoverlevelse.

Sundhed

Det eneste PRRS-negative avlsprogram i Danmark
Vi ved, at dyr med en god sundhed er afgørende for optimal produktion og avl. Derfor tager vi vores ansvar meget alvorligt og bestræber os konstant på at være på forkant med smittebeskyttelsen for dyrenes, kundernes og vores egen skyld.

Vi er ambitiøse og går forrest for større sundhed og sæd fra PRRS-negative orner. Vi har, som det eneste danske avlsselskab, et krav om et PRRS-negativt avls- og tilhørende KS-program. Det betyder, at alle vores besætninger er PRRS-negative. Supplerende kommer ornerne på vores KS-stationer fra PRRS-negative avlsbesætninger og testes via blodprøver, inden de bliver indsat på stationerne.

Sundhedsstatus kontrolleres af faglige eksperter
Alle besætninger under Danish Genetics er godkendte SPF SUS-besætninger, som indgår i det unikke danske sundhedsprogram SPF SUS.

Det danske SPF SUS-system blev etableret i 1971 og er et af verdens mest enestående sundhedssystemer. Systemet er bygget op omkring faste regler for smittebeskyttelse, sundhedskontrol og transport af svin.

SPF SUS kontrollerer sundhedsstatussen på alle danske besætninger, som tilses af en dyrlæge mindst én gang om måneden. Efterfølgende gøres sundhedsdeklarationerne på alle danske besætninger tilgængelige.
Vores høje sundhedsstatus er underbygget af faglige eksperter, og vores kunder er sikret en dokumenteret sundhedsdeklaration ved køb af sæd eller avlsdyr fra Danish Genetics.

Omfattende smittebeskyttelsesprogram med ugentlig PCR-test
I Danish Genetics udfører vi et omfattende smittebeskyttelsesprogram for at øge sikkerheden for vores kunder, som køber Danish Genetics-sæd. Vi går ikke på kompromis med sundheden, og derfor udfører vi, som det første danske avlsselskab nogensinde, ugentlige PCR-test på vores KS-orner. PCR-testprogrammet kombinerer vi efterfølgende med normale blodprøvetests for at sikre vores kunder en højere smittebeskyttelse.

Vi tager det ekstra skridt for smittebeskyttelse
PCR er en test, som tester for selve virussen i steder for antistoffer. Det betyder, at en eventuel smitte kan opdages allerede få døgn efter, at infektionen er opstået. Afkodningen kan ske tidligt, fordi man ikke skal afvente antistofdannelsen, som oftest tager 10-14 dage.

PCR-testen kombineres med en ELISA-test. ELISA-testen tester for antistoffer og giver et omfattende billede af en eventuel infektion. Vores tests udgør et stærkt og nødvendigt overvågningssystem for diverse sygdomme. Ved at kombinere flere testmetoder har vi indsigt i sundheden i vores KS-program og kan tilbyde vores kunder en betydelig høj smittebeskyttelse.
PCR er en test, som tester for selve virussen i steder for antistoffer. Det betyder, at en eventuel smitte kan opdages allerede få døgn efter, at infektionen er opstået. Afkodningen kan ske tidligt, fordi man ikke skal afvente antistofdannelsen, som oftest tager 10-14 dage.

Udover vores omfattende testprogram er der på alle vores danske KS-stationer installeret UVC-stråler i ventilations-/friskluften hos staldanlæggene til forebyggelse af sygdomstilfælde hos ornerne af hensyn til smitterisiko. UVC-anlæg filtrerer luften og øger derved smittebeskyttelsen.

Vil du vide mere?

Vi du have del i et af verdens stærkeste avlsprogrammer? Lad os hjælpe dig med at optimere din forretning. Vi sidder klar.

Kontakt os her

Nyheder

Du finder de seneste nyheder fra Danish Genetics her.

Se nyheder