Et avlsprogram med fokus på markedets behov

Nøglen til at skabe et fremsynet avlsprogram med maksimal avlsfremgang findes i kombinationen af markedstendenser, kundernes krav til fremtidens svinegenetik, førende genetiske teknologier og avlsegenskaber, der samlet skaber den højeste produktionsøkonomi for svineproducenterne. Netop denne tilgang er drivkraften, når vi løbende opdaterer vores avlsprogram med reviderede avlsmål.Vi har kendskab til markedet
Vi udfører konstant markedsanalyser gennem en direkte tilgang til markedet. Faktuelle dataanalyser på tværs af branchen sikrer, at vi får et dybdegående kendskab til kundernes ønsker og behov på den genetiske side. En klar forståelse af markedets varierende krav og ønsker tillader os at producere fremtidens avlsdyr gennem et globalt avlsprogram med nøje udvalgte avlsmålsegenskaber.

En unik bio-økonomisk model oversætter markedets behov til konkrete avlsbeslutninger
Danish Pig Genetics og AbacusBio har udviklet en unik bio-økonomisk simuleringsmodel, som integrerer genetiske principper, økonomisk analyse og markedstendenser for at sikre den rette procentmæssige vægtning mellem avlsmålegenskaberne, der indgår i avlsprogrammet for Yorkshire og Landrace på hundyrsiden og for Duroc på handyrsiden.

”Det nyudviklede værktøj producerer opdaterede økonomiske værdier for de egenskaber, der indgår i avlsprogrammet. Det sker med udgangspunkt i markedsundersøgelser understøttet af robuste og anerkendte økonomiske analyser,” forklarer Tim Byrne, Managing Director af AbacusBio’s UK-afdeling.

Stærk genetik og genomiske værktøjer for øget præcision af avlsværdier og -indeks
Vi har i samarbejde med Genetikere hos EGENES videreudviklet de genetiske algoritmer, som transformerer omfattende mængder data fra de mange afprøvninger i avlsbesætningerne og opformeringsbesætningerne i Danish Pig Genetics til estimerede avlsværdier for de gældende avlsmålegenskaber i avlsprogrammet. Dette udgør i sidste ende det endelige avlsdyrindeks, der anvendes til at udvælge de bedste avlsdyrkandidater til den kommende generation.

”Integrationen af enorme mængder genomisk DNA-information med rådata opsamlet direkte fra avlsbesætningerne gennem Danish Pig Genetics’ avlsarbejde kan optimeres via et intelligent genomisk værktøj. EGENES har med finansiering fra CIEL udviklet et nyt system, der tillader Danish Pig Genetics-data automatisk at blive indsamlet, kvalitetssikret, forarbejdet og omdannet til genomiske avlsværdier,” fortæller Direktør hos EGENES, Prof. Mike Coffey. ”Dette giver ’state of the art’-genomiske avlsværdier hurtigt og regelmæssigt.”

Optimering af avlsprogram og population for hurtigere genetisk fremskridt
Danish Pig Genetics’ avlssystem og population opdateres ved hjælp af en ny software, der skaber øget avlsfremgang gennem optimering af avlsprogrammet. Softwaren er udviklet af Roslin Technologies i samarbejde med The Roslin Institute.

Simulationssoftwaren forøger beslutningssikkerheden i forbindelse med at sikre optimal selektion og avl. For eksempel kan modellen forudsige det genetiske fremskridt i Danish Pig Genetics’ population inden for de næste 2, 5 eller 10 år med hensyn til egenskabernes individuelle fordele samt det godkendte indavlsniveau. Det understøtter ligeledes beslutninger vedrørende mængden og typer af rådata, der er nødvendige for at opnå hurtig forbedring af bestemte avlsdyregenskaber i avlsprogrammet.

De nyudviklede genetiske værktøjer giver mulighed for at monitorere og simulere ændringer i markedet og gør det muligt at opdatere de økonomiske vægtninger i henhold til genetiske tendenser. Øget præcision gennem nye statistiske, genetiske algoritmer gør selektion af de bedste avlsdyrkandidater mere nøjagtig. Med de nye værktøjer til optimering af populationen og avlsprogrammet sikrer vi kunderne levering af exceptionel genetik på et globalt plan, som ikke bare imødekommer markedet, men tager svineproduktion til nye højder.

Avlsfilosofi

Vores avlsfilosofi i avlsprogrammet for Danish Pig Genetics er at bruge den nyeste teknologi, innovation og anerkendt genetisk ekspertise til at skabe genetisk fremskridt, der sikrer vores kunder den højeste produktionsøkonomi. Dette opnår vi gennem vores nøje udvalgte avlsmål, hvor fokus er på at avle for egenskaberne bag robusthed, reproduktion, moderegenskaber, effektivitet, vækst og slagtekvalitet. Med andre ord så stræber vi efter at udvikle topgenetik af højeste værdi for alle aktører i værdikæden inden for svineproduktion.

Avlsfilosofien fokuseres omkring balanceret selektion, således vi for fremtidens svineproducent kan sikre en gris, der ikke alene er mere produktionsøkonomisk, men også mere bæredygtighed i fremtidens svineavl. Grundessensen for avlsprogrammet er derfor mere output for mindre input, hvilket både gavner bundlinjen og klimaaftrykket.

Fokuspunkter i avlen

Vækst og effektivitet: Danish Pig Genetics bygger med sine avlsmål indenfor vækst og effektivitet en optimeret balance på tværs af avlsprogrammet med egenskaberne inden for fodereffektivitet, vækst og slagtekvalitet. Vi fokuserer på en daglig forøgelse af kropsvægten på forskellige stadier af væksten for grisen. Genetisk fremskridt inden for daglig tilvækst fra fødsel til 30 kg accelererer dyrenes vækst og reducerer foderomkostninger. Genetisk fremskridt inden for daglig tilvækst fra 30 kg til slagt giver flere muligheder; enten reduceres antallet af dage indtil færdig slagtevægt, ellers øges slagtevægten inden for samme antal dage.

Robusthed: Robusthed har en enorm indflydelse på svineproducenters profit. Robusthed definerer en række egenskaber, der sikrer sunde og stærke grise, som har en længere holdbarhed, producerer kød på mere effektiv og velfærdsmæssig vis, og som er modstandsdygtige i forskellige miljøer. Robusthed består af soholdbarhed og styrke.

At forbedre soholdbarhed betyder at avle efter søer med et længere produktivt liv, der resulterer i lavere udskiftningsomkostninger igennem flere totale kuld per so. Danish Pig Genetics fokuserer på total livseffektivitet gennem øget sooverlevelse, øget fravænningsprocent og flere kilo kød produceret gennem slagsvinsprocessen; alt sammen ved brug af mindre foder.

Styrke eller god kropsbygning hos slagtesvin sikrer, at dyr er robuste og effektive gennem deres produktion. Polte med en god kropsbygning forventes at have bedre styrke i forbindelse med insemination og specielt før og efter fravænning. For at monitorere eksekveringen af selektion for styrke ved slagtesvinene, monitoreres avlsdyrenes ydeevne og holdbarhed gennem en længere periode end tidligere.

Reproduktion: Soens reproduktion er en vigtig drivkraft for produktiviteten. Derfor gør Danish Pig Genetics brug af sine velkendte produktionsdygtige søer for at forbedre hunsidens reproduktion yderligere. Reproduktionsevnen evalueres på baggrund antallet af levende grise fem dage efter fødslen. Denne egenskab har vist sig at være positivt genetisk korreleret med pattegriseoverlevelse og derfor antallet af fravænnede grise per so.

Moderegenskaber: Som noget nyt vil selektion for moderegenskaber resultere i søer, der giver smågrisene øget vægt ved fravænning og derfor kræver færre vækstdage til slagtning. Denne moderlige genetiske effekt fra soen på den daglige tilvækst hos smågrisene betyder, at Danish Genetics-søer producerer flere kilo kød per årsso.

Slagtekvalitet: Værdien af slagtekroppen driver indtægterne for slagtesvinsproducenter og har en betydelig indflydelse på resten af værdikæden for svineproduktion. Inden for slagterkarakteristik selekterer og avler vi direkte efter rygspæk og vægt. Disse er egenskaber, som måles direkte og har en direkte indflydelse på slagtekvaliteten. Direkte selektion for rygspæk benytter sig af de kendte relationer mellem måling af rygspæk med andre avlsmålsegenskaber. Denne tilgang sikrer, at vi leverer produkter med det nødvendige fokus på slagtekvalitet.

Avlsmål

Vores Danish Genetics Index (DGI) er et genetisk indeks, som kombinerer økonomisk essentielle avlsmålsegenskaber på en balanceret måde, der maksimerer den genetiske proces i retning mod en mere økonomisk profitabel svineproduktion for svineproducenter verden over.

Avlsmålsegenskaberne er af vores genetikere og professorer specifikt valgt ud fra en faglig baggrund for at have økonomisk værdi for svineproducenterne. Egenskaberne udnytter genetiske potentialer, der skaber genetisk fremskridt, som imødekommer markedets krav. De økonomiske vægte bag avlsmålsegenskaberne opnås gennem Danish Pig Genetics’ nye bio-økonomiske simuleringsmodel. Den nye bio-økonomiske model sikrer den rette procentmæssige økonomiske vægtning mellem de enkelte avlsmålsegenskaber, der indgår i avlsprogrammet for Yorkshire og Landrace på hundyrsiden og for Duroc på handyrsiden.  De økonomiske parametre opdatereres løbende for at imødekomme alle økonomiske aspekter og fremtidige tendenser i markedet, således vi sikrer, at vores kunder får maksimal profit fra svineproduktionen gennem avlsprogrammet i Danish Pig Genetics.

Avlsmål for Landrace/Yorkshire
Avlsmålsegenskaber for Landrace og Yorkshire er udviklet specielt med henblik på soproducenterne. Derfor står det moderlige indeks for moderlige karakteristika og dermed egenskaber fokuseret på de moderlige kendetegn, som, når de to moderlinjer krydses, resulterer i markedets mest ideelle produktionsso (LY/YL) for slagtesvinsproduktion, når det kommer til produktionsudbytte og -effektivitet. Målet er at producere stærke og højproduktive søer, som optimerer produktionens profitabilitet. Derfor er fokus på robusthed, reproduktion og moderegenskaber samt vækst og effektivitet.

Avlsmål for Duroc
Avlsmålet for faderlinjen Dansk Duroc er hovedsageligt udviklet til at maksimere profitabiliteten for slagtesvinsproducenter, slagterier og detailledet. Dette opnås ved et større fokus på egenskaber som vækst, effektivitet og slagtekvalitet. Danish Genetics Duroc’en er internationalt kendt for sin fremragende vækst, effektivitet og overlegne slagte- og kødkvalitet. Det opdaterede avlsprogram kapitaliserer på den genetiske excellence og accelereres gennem effektivitet og vækst såvel som fertilitet i Duroc som handyrrace, da mere levedygtige pattegrise til slagtning har substantiel økonomisk værdi for svineproducenter verden over.

Sundhed

Det eneste PRRS-negative avlsprogram i Danmark
Vi ved, at dyr med en god sundhed er afgørende for optimal produktion og avl. Derfor tager vi vores ansvar meget alvorligt og bestræber os konstant på at være på forkant med smittebeskyttelsen for dyrenes, kundernes og vores egen skyld.

Vi er ambitiøse og går forrest for større sundhed og sæd fra PRRS-negative orner. Vi har, som det eneste danske avlsselskab, et krav om et PRRS-negativt avls- og tilhørende KS-program. Det betyder, at alle vores besætninger er PRRS-negative. Supplerende kommer ornerne på vores KS-stationer fra PRRS-negative avlsbesætninger og testes via blodprøver, inden de bliver indsat på stationerne.

Sundhedsstatus kontrolleres af faglige eksperter
Alle besætninger under Danish Genetics er godkendte SPF SUS-besætninger, som indgår i det unikke danske sundhedsprogram SPF SUS.

Det danske SPF SUS-system blev etableret i 1971 og er et af verdens mest enestående sundhedssystemer. Systemet er bygget op omkring faste regler for smittebeskyttelse, sundhedskontrol og transport af svin.

SPF SUS kontrollerer sundhedsstatussen på alle danske besætninger, som tilses af en dyrlæge mindst én gang om måneden. Efterfølgende gøres sundhedsdeklarationerne på alle danske besætninger tilgængelige.
Vores høje sundhedsstatus er underbygget af faglige eksperter, og vores kunder er sikret en dokumenteret sundhedsdeklaration ved køb af sæd eller avlsdyr fra Danish Genetics.

Omfattende smittebeskyttelsesprogram med ugentlig PCR-test
I Danish Genetics udfører vi et omfattende smittebeskyttelsesprogram for at øge sikkerheden for vores kunder, som køber Danish Genetics-sæd. Vi går ikke på kompromis med sundheden, og derfor udfører vi, som det første danske avlsselskab nogensinde, ugentlige PCR-test på vores KS-orner. PCR-testprogrammet kombinerer vi efterfølgende med normale blodprøvetests for at sikre vores kunder en højere smittebeskyttelse.

Vi tager det ekstra skridt for smittebeskyttelse
PCR er en test, som tester for selve virussen i steder for antistoffer. Det betyder, at en eventuel smitte kan opdages allerede få døgn efter, at infektionen er opstået. Afkodningen kan ske tidligt, fordi man ikke skal afvente antistofdannelsen, som oftest tager 10-14 dage.

PCR-testen kombineres med en ELISA-test. ELISA-testen tester for antistoffer og giver et omfattende billede af en eventuel infektion. Vores tests udgør et stærkt og nødvendigt overvågningssystem for diverse sygdomme. Ved at kombinere flere testmetoder har vi indsigt i sundheden i vores KS-program og kan tilbyde vores kunder en betydelig høj smittebeskyttelse.

Vil du vide mere?

Vi du have del i et af verdens stærkeste avlsprogrammer? Lad os hjælpe dig med at optimere din forretning. Vi sidder klar.

Kontakt os her

Nyheder

Du finder de seneste nyheder fra Danish Genetics her.

Se nyheder