Avlsmål

Dg 0901 Web
Avlsmål

De forskellige avlsmål balanceres i avlsprogrammet

Danish Genetics’ balancerede avlsprogram accelererer det genetiske fremskridt i relation til levedygtige pattegrise, pattegriseoverlevelse og højeffektive grise, som vil bidrage til øget bæredygtighed i verdens svineproduktion.

Grundlaget for avlsprogrammet - DGENES

Grundlaget for Danish Genetics-avlsprogrammet er nyeste, genetiske teknologier, innovation og genetisk ekspertise, som alle er til stede i Danish Genetics Evaluation System (DGENES), der er skabt i samarbejde med videnskabs- og teknologivirksomheden AbacusBio og Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning ved Aarhus Universitet.

Avlsprogrammet inddrager og balancerer egenskaber, der bidrager med den højeste økonomiske rentabilitet for aktører gennem hele værdikæden for svineproduktion. Den rette vægtning mellem avlsmålsegenskaberne, der indgår i avlsprogrammet, opnås gennem Danish Genetics’ bio-økonomiske model. Modellen tager højde for markedstendenser og resulterer i et økonomisk avlsindeks.

 

Læs mere om DGENES

Avlsprogram

Det optimerede avlsprogram vil for soproducenter resultere i stærke, effektive, robuste og holdbare søer, som vil levere et højt antal fravænnede pattegrise gennem en højere pattegriseoverlevelse og pattegrise med en højere vægt ved fravænning, som bruger færre vækstdage til slagtning. Derved søer, som producerer mere kød per år for færre produktionsomkostninger. Opdateringen af avlsprogrammet fokuserer ligeledes på at maksimere udbyttet for slagtesvinsproducenter gennem effektivitet, vækst og slagtekvalitet, hvilket resulterer i et højere udbytte af kød af høj kvalitet per slagtekrop på kortere tid for mindre foder.

 

Læs om fokuspunkterne i vores avlsprogram

SLAGTEKVALITETREPRODUKTIONROBUSTHEDEFFEKTIVITETMODEREGENSKABERVÆKST

Avlsmål for Landrace og Yorkshire

Danish Genetics’ avlsprogram for moderlinjerne, Landrace og Yorkshire er designet med soproducenterne for øje for at producere den mest optimale F1-so. Målet er at producere super-søer, der er karakteriseret ved at producere mere kød per årsso, føde stærke og robuste pattegrise og er nemme at håndtere. Derfor har moderlinjerne et specifikt fokus på reproduktion (ornefertilitet og levedygtige pattegrise), robusthed (holdbarhed og styrke) samt moderegenskaber (pattegriseoverlevelse og tidlig vækst). Derudover, bidrager moderlinjerne med halvdelen af genetikken til det kommercielle hybrid-slagtesvin. Derfor vægtes også egenskaber for vækst, effektivitet og slagtekvalitet højt i avlsprogrammet for moderlinjerne.

Avlsmål_moderlinje

Moderlinje

Avlsmål, Landrace/Yorkshire

3% 22% 16% 10% 18% 4% 8% 10% 3% 6% MO D E R E G E N S K A B E R S L A G T E K V A L I T E T R E P R O D U K T I O N R O B U S T H E D E F F E K T I V I T E T V Æ K S T

Sparet foder: Andelen af foder, der ikke bruges til vækst og slagtekvalitet, g/dag

Daglig tilvækst, 30 kg til slagt: Gennemsnitlig daglig tilvækst fra 30 kg til slagtning, g/dag

Daglig tilvækst, fødsel til 30 kg: Gennemsnitlig daglig tilvækst fra fødsel til 30 kg, g/dag

Pattegriseoverlevelse: Soens indflydelse på procentdelen af levedygtige pattegrise 21 dage efter faring, %/kuld

Tidlig tilvækst, modereffekt: Soens indflydelse på daglig tilvækst fra fødsel til 30 kg, g/dag

Rygspæk: Tykkelsen af rygspæk for en specifik kropsvægt, mm

Levedygtige pattegrise dag 1: Soens indflydelse på antallet af levedygtige grise én dag efter faring, antal pattegrise/kuld

Ornefertilitet: Ornens indflydelse på antallet af levedygtige grise én dag efter faring, antal pattegrise/kuld

Holdbarhed: Sandsynligheden for, at soen insemineres efter første læg, efter anden læg og efter tredje læg, %

Styrke: Kropsstruktur på ben, ryg og kropsholdning, skala fra 0 til 2

Avlsmål for Duroc

Målet for faderlinjen, Duroc, er at maksimere udbyttet for slagtesvinsproducenter, slagterier og detailledet. Dette opnås ved et større fokus på egenskaber som vækst, effektivitet, ornefertilitet, overlevelsesevne og slagtekvalitet, eftersom at effektive, robuste og levedygtige slagtesvin har en betydelig økonomisk værdi for slagtesvinsproducenter verden over.

Avlsmål_faderlinje

FADERLINJE

AVLSMÅL, DUROC

2% 39% 26% 12% 12% 5% 4% E F F E K T I V I T E T V Æ K S T S L A G T E K V A L I T E T REPRODUKTION ROBUSTHED

Sparet foder: Andelen af foder, der ikke bruges til vækst og slagtekvalitet, g/dag

Daglig tilvækst, 30 kg til slagt: Gennemsnitlig daglig tilvækst fra 30 kg til slagtning, g/dag

Daglig tilvækst, fødsel til 30 kg: Gennemsnitlig daglig tilvækst fra fødsel 30 kg, g/dag

Rygspæk: Tykkelsen af rygspæk for en specifik kropsvægt, mm

Ornefertilitet: Ornens indflydelse på antallet af levedygtige grise én dag efter faring, antal pattegrise/kuld

Overlevelsesevne: Ornens indflydelse på procentdelen af levedygtige pattegrise 21 dage efter faring, %/kuld

Styrke: Kropsstruktur på ben, ryg og kropsholdning, skala fra 0 til 2

Vil du vide mere om de projekter, vi arbejder på?

Så kig med her